Warunki Współpracy

Ogólne warunki współpracy firmy Janex International Sp. z o.o. „OWWH”

 

1         WPROWADZENIE

1.1     Określone poniżej warunki tworzą podstawę do realizacji sprzedaży przez Janex International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056898, NIP: 7960039631, REGON: 670567950 (zwaną dalej „Sprzedawcą”), a składającym zamówienie (zwanym dalej „Zamawiający).

1.2     Obowiązuje pisemna forma złożenia zamówienia u Sprzedawcy.

1.3     Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy (obowiązuje forma pisemna) realizacji zamówienia z przyczyn technicznych, terminowych lub komercyjnych.

1.4     Zamawiający składając zamówienie zgadza się na przyjęcie i przestrzeganie ogólnych warunków Sprzedawcy.

 

2         OFERTA, ZAWARCIE i REALIZACJA UMOWY

2.1     Sprzedawca składa Zamawiającemu ofertę, w której zawarte są informacje na temat oferowanego towaru, rodzaju i sposobu dostawy oraz warunków płatności.

2.2     Złożenie zamówienia lub dokonanie przedpłaty przez Zamawiającego na podstawie złożonej oferty, która zawiera warunki sprzedaży, jest jednoznaczne z przyjęciem oferty i warunków sprzedaży.

2.3     Zmiany i dodatkowe uzgodnienia wymagają potwierdzenia w formie pisemnej. Zmiana zamówienia dokonana już po jego przyjęciu powoduje obciążenie Zamawiającego poniesionymi przez Sprzedawcę kosztami zmian.

2.4     Sprzedawca może zrealizować zamówienie w całości lub partiami.

2.5     W zakres sprzedaży towaru nie wchodzą prace budowlane i montażowe.

2.6     Umowę sprzedaży uważa się za zrealizowaną przez Sprzedawcę w momencie wydania lub wysyłki z własnego magazynu w określone w umowie miejsce i na określonych warunkach.

2.7     W przypadku anulowania zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca może dochodzić od Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wartości zamówienia.

2.8     Zapłata przez Zamawiającego kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 

3         WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1   Warunki płatności ustalane są indywidualnie dla każdego Zamawiającego.W przypadku pierwszego zamówieniawymagane jest przesłanie odpowiednich dokumentów firmy ( m.in. KRS, NIP, REGON oraz dodatkowych, ustalonych podczas rozmów).

3.2 Zamawiający ma prawo, ubiegać się o otwarcie linii kredytowej u Sprzedawcy. Wniosek powinien być złożony w formie pisemnej. Możliwość otwarcia linii kredytowej dotyczy klientów o udokumentowanej historii współpracy ze Sprzedawcą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku bez uzasadnienia tej decyzji.

3.3 W przypadku nieterminowych płatności naliczane zostają ustawowe odsetkiza zwłokę.

3.4 W razie znacznego pogorszenia się zdolności płatniczych Zamawiającego, w szczególności w zakresie jego wiarygodności kredytowych,Sprzedający jest uprawniony do wstrzymania się z wykonaniem swojego zobowiązania do czasu całkowitej zapłaty zaległości przez Zamawiającego, bądź do czasu ustanowienia stosownego zabezpieczenia.

3.4 W przypadku ustalonych przez Strony płatności w ratach, brak wpłaty jakiejkolwiek raty powoduje, że całość należnościstaje się naty­chmiast wymagalna.

3.5 Dopuszcza się uzgodnienie odrębnych warunków płatności w formie pisemnej.

3.7 Do momentu całkowitego uregulowania płatności przez Zamawiającego, towar pozostaje własnością Sprzedawcy.

 

4         DOSTAWY

4.1 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za towar do momentu wydania go Zamawiającemu lub przewoźnikowi. Odpowiedzialność przewoźnika rozpoczyna się z chwilą wydania mu przesyłki z towarem do przewozu i kończy z chwilą wydania jej Zamawiającemu. Odpowiedzialność, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru, związane z wydanym towarem, ciąży na Zamawiającym z chwilą wydania mu towaru przez przewoźnika. Do odpowiedzialności przewoźnika mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

4.2 Zamawiający jest zobowiązany zbadać stan przesyłki, jakość, ilość i asortyment dostarczonych towarów niezwłocznie po ich odbiorze i dokonać adnotacji na liście przewozowym, a także zgłosić pisemnie przewoźnikowi i Sprzedawcy wszelkie zastrzeżenia w tym zakresie nie później niż 3 dni od daty odbioru towaru. Wszelkie reklamacje dotyczące zawartości i jakości przesyłki zgłoszone po upływie 3 dni nie będą uwzględniane. W przypadku zaniechania powyższych czynności przez Zamawiającego dostawę uważa się za zgodną z zamówieniem.

4.3 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Zamawiający jest zobowiązany do sporządzenia wraz z przewoźnikiem protokołu uszkodzenia bezpośrednio po odebraniu przesyłki.

4.4 Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o przedłużeniu terminu realizacji. Przekroczenie do 2 tygodni terminu dostawy towaru nie powoduje jakichkolwiek roszczeń ze strony Zamawiającego. W przypadku dłuższych opóźnień Sprzedający może zaproponować zakup innego towaru o podobnych parametrach.

  1. 5 Siły wyższe lub inne okoli­czności, za które Sprzedawca nie może odpowiadać, prowadzą do przedłużenia termi­nu dostaw i realizacji usług i w przypadku ich zaistnienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Dostawy przyśpieszone są dopuszczalne.

4.6   Sprzedawca może do 14 dni roboczych bezpłatnie przechować dostarczony (zakupiony) towar Zamawiającemu.

4.7 Koszty transportu towaru dla zamówień powyżej 1500 PLN ponosi Sprzedawca. Opłaty za przesyłki wielkogabarytowe, ciężkie np. akumulatory będą ustalane każdorazowo z Zamawiającym.

4.8 Wybór przez Zamawiającego innego środka transportu niż oferowanego przez Sprzedawcę upoważnia Sprzedawcę do naliczenia dodatkowych opłat.

 

5         ZWROTY TOWARU

5.1 Zakupiony towar nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych okolicznościach Sprzedawca może zaakceptować zwrot towaru z zastrzeżeniem, że Zamawiający musi uzyskać uprzednią pisemną lub w formie elektronicznej zgodę Sprzedawcy. Towar zwrócony bez zgody Sprzedawcy zostanie odesłany na koszt Zamawiającego.

5.2 Towar sprowadzony na specjalne zamówienie nie podlega zwrotowi!

5.3 Ewentualna akceptacja zwrotu towaru może nastąpić maksymalnie do 14 dni od daty zakupu. Po przekroczeniu tego terminu towar nie będzie podlegał zwrotowi.

5.4 Zaakceptowane przez Sprzedawcę zwroty następują na koszt Zamawiającego. Wyjątek stanowią zwroty wynikłe z nieprawidłowego wysłania towaru przez Sprzedawcę lub innych sytuacji zaistniałych z winy Sprzedawcy.

5.5 Przy zaakceptowanym zwrocie towaru każdorazowo będzie wystawiona faktura obciążająca opłatą manipulacyjną w wysokości 10 zł netto + 2% wartości netto zwróconego towaru + VAT.

5.6 W wyjątkowych sytuacjach Sprzedawca akceptując zwrot może potrącić 10-75% wartości zwracanego towaru. Zamawiający zostanie poinformowany pisemnie lub w formie elektronicznej o takiej decyzji.

5.7 Towar zwracany powinien być w fabrycznych, nieuszkodzonych opakowaniach wraz z pierwotną   zawartością przesyłki oraz nie może nosić śladów użytkowania. Jeżeli zwrócony towar nie spełni powyższych warunków akceptacja zwrotu zostanie cofnięta i towar zostanie odesłany do Zamawiającego na jego koszt.

5.8 Do przesyłki ze zwracanym towarem powinien być dołączony wypełniony FORMULARZ ZWROTU (do pobrania ze strony internetowej www.janexint.com.pl lub w biurze Sprzedawcy) oraz kopia pisemnej zgody Sprzedawcy na zwrot towaru.

 

6         GWARANCJA, REKLAMACJE

6.1     Szczegółowy zakres czynności oraz odpowiedzialności związanych z gwarancją oraz serwisem towarów zakupionych u Sprzedawcy zostały określone w odrębnym dokumencie – WARUNKI GWARANCJI I OBSŁUGI REKLAMACJI będącym integralną częścią OWWH dostępnym tutaj.

 

7         WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU DO TESTÓW

7.1     Sprzedawca umożliwia bezpłatne wypożyczenie ofertowanego sprzętu do testów na okres 14 dni.

7.2     W szczególnych przypadkach możliwe jest przedłużenie okresu testowania maksymalnie do 30 dni (na prośbę Zamawiającego, za porozumieniem stron).

7.3     W przypadku samowolnego przedłużenia okresu testowania ponad uzgodniony termin, Sprzedawca naliczy opłatę za eksploatację w wysokości 1% wartości wypożyczonego sprzętu za każdy dzień przedłużonego testowania. W przypadku nie zwrócenia wypożyczanego sprzętu w wyznaczonym terminie, po upływie 7 dni nastąpi automatyczne wystawianie faktury sprzedażowej (bez możliwości zwrotu urządzenia), wraz z naliczoną opłatą za zwłokę oraz z kosztami z tytułu wysyłki urządzenia.

7.4     Zamawiający przejmuje na czas wypożyczenia pełną odpowiedzialność materialną za powierzony produkt (urządzenie + akcesoria + opakowanie). W przypadku uszkodzenia sprzętu w czasie testów Sprzedawca może nie wyrazić zgody na jego zwrot i w takim przypadku urządzenie zostanie zafakturowane. Na mocy indywidualnych uzgodnień możliwe jest ustalenie kosztów naprawy lub zrekompensowania skutków utracenia pełnej wartości handlowej towaru przez Zamawiającego, w takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia w/w kosztów.

7.5     W przypadku wypożyczania urządzeń do testów Klientom Nowym lub mającym nieuregulowane płatności wobec Sprzedawcy warunkiem wypożyczenia jest dostarczenie kompletu aktualnych dokumentów firmowych i finansowych, o które poprosi Sprzedający. W niektórych przypadkach Sprzedający ma prawo zażądać kaucji na czas wypożyczenia (min 50% wartości sprzętu).

 

8         CENY

8.1     Aktualne cenniki dostępne są w siedzibie firmy Sprzedawcy lub na stronie internetowej www.janexint.com.pl.

8.2     Ceny na produkty i usługi Sprzedawcy podawane są w złotych polskich, bez podatku VAT.

8.3     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez wcześniejszego informowania o tym. Nowe ceny obowiązują od daty publikacji nowego cennika opatrzonego datą na stronie internetowej www.janexint.com.pl. W momencie wejścia w życie nowego cennika traci ważność cennik poprzednio obowiązujący.

8.4     W przypadku wykonania niestandardowego kosztorysu, każdorazowo będzie podana ważność oferty.

8.5     Prezentowana cena katalogowa jest ceną rekomendowaną przez Producenta. Sprzedawca sprzedaje towar w oparciu o własną politykę cenową uwzględniającą, m.in. wielkość zamówienia, ilość produktów, koszty logistyczne, termin płatności.

 

9         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1     Zważywszy na parametry techniczne sprzedawanych przez Janex International Sp. z o.o. towarów projekty instalacji jak i sama instalacja powinny być wykonane przez wykwalifikowanego specjalistę.

9.2     Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy Handlowej stanowią każdorazowo integralną część umowy sprzedaży.

9.3     W odniesieniu do spraw nieuregulowanych wniniejszych Ogólnych Warunkach Współpracy Handlowej mają zastosowanie postano­wienia Kodeksu Handlowego oraz prawa polskiego.

9.4     Unieważnienie jakiegokolwiek z punktów niniejszych warunków nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży.

do góry